Promovendiplatform

De VWR wil graag de zichtbaarheid van promovendi binnen de rechtstheorie in Nederland en België vergroten. Door hun speciale aandacht te geven op de website, hoopt de VWR het onderzoek van deze jonge onderzoekers meer kenbaarheid te geven en hen de kans te geven om makkelijker contact met elkaar op te nemen.

Hieronder staat een overzicht van de promovendi die rechtstheoretisch onderzoek doen. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Erasmus University Rotterdam

Lester Chen

KU Leuven

Bas Leijssenaar

Jan-Baptist Lemaire

Rijksuniversiteit Groningen

Yuliia V. Khyzhniak

Max de Vries

Tilburg Universiteit

I.A. (Ivan Alexander) Mahecha Bustos
Claudia Quelle​
J. C. (Jorge) Restrepo Ramos

Miguel Rodriguez Vidosa

Ximena Arenas

Universiteit Leiden

C.G. (Reina) Brouwer
Erwin Dijkstra
Mirjam Heldman
Jan Storm

Universiteit Utrecht

Jim Waasdorp

Rebecca Zeilstra

Universiteit van Amsterdam

Eva Vermeulen

Vrije Universiteit Brussel

Maarten Colette

Open Universiteit

Nathalie Schnabl

Erasmus University Rotterdam

Lester Chen

Faculteit en universiteit: Rechtsgeleerdheid, EUR
Begeleider(s): Wibren van der Burg
(voorlopige) titel onderzoek (EN): The appropriate concept of toleration in the multicultural society
Korte samenvatting (EN): Toleration is always a common answer for people who want to solve conflicts and disagreements in history. However, several issues about this elusive concept are still under debate, including its meaning, justification and limitation. Besides, some argue that toleration is not satisfied enough for accommodating diversity since it leads to a society with indifference or it is unable to eliminate discrimination and suppression. In this research, I attempt to provide a careful reflection on these problems and to defend toleration as an appropriate answer for us in a multicultural society.
Verwachte einddatum onderzoek: september 2022

KU Leuven

Bas Leijssenaar

Faculteit en universiteit: Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven (FWO-fellow).
Begeleider(s): Raf Geenens (promotor), Stefan Sottiaux (co-promotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Naar een pluralistisch model van constituerende macht
Samenvatting: Het idee dat de macht in de handen van het volk behoort is weer helemaal terug. In de 18e eeuw werd dit idee uitgedrukt in het concept ‘constituerende macht’, dat de competentie van het volk uitdrukt om haar eigen grondwettelijke orde te bepalen. De afgelopen tijd is dit concept opgedoken in discussies over de democratisering van grondwetswijzigingen en de legitimiteit van supranationale instituties. Nochtans blijven de betekenis en implicaties van het concept in deze discussies ondergedetermineerd. Rechtsfilosofen denken dat constituerende macht slechts uitgeoefend kan worden via instituties (verkiezingen, referenda, gerechtshoven en dergelijke meer). Politiek filosofen daarentegen stellen dat constituerende macht zulke instituties juist moet betwisten en trotseren zonder zich te laten beperken. Daar komt nog bij dat constituerende macht historisch gezien sterk leunt op het idee van een unitaire gemeenschappelijke wil. Deze historische ballast staat op gespannen voet met hedendaagse, meer pluralistische denkwijzen over de grondslagen van legitimiteit.
Mijn doel is daarom een pluralistisch model van constituerende macht te ontwikkelen dat niet langer leunt op unitaire bronnen van legitimiteit maar put uit een pluraliteit van legitimiteit verschaffende bronnen. Dit model moet verschillende ‘vormen’ van constituerende macht (massademonstraties, gerechtshoven, assemblees, enzovoorts) als complementaire vormen van democratische legitimering conceptualiseren. Dit model moet leiden tot nieuwe inzichten in concrete debatten over constitutionele verandering en de legitimiteit van politieke en juridische orden ‘voorbij de staat’.
Verwachte einddatum onderzoek: Augustus 2021

Jan-Baptist Lemaire

Universiteit en faculteit: KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen

Begeleiders: Bernard Tilleman (KU Leuven) en Antoine M. Hol (UUtrecht)

Voorlopige titel onderzoek: Laten ze ons een keuze? Een vergelijkend onderzoek naar de rechterlijke toetsing van discretionaire handlingen in het bestuurs- en vennootschapsrecht

Samenvatting: Vaker wel dan niet laat de wet ons een keuze tussen meerdere mogelijke handelingen. De wet legt dan geen gebod of verbod op om één bepaalde handeling te stellen. We kunnen in dit geval zeggen dat iemand beleidsvrijheid heeft. We vinden voorbeelden in elke tak van het recht: de overheid die een vergunning verleent, een aandeelhouder die haar stemrecht uitoefent, een consument die een brood koopt bij de bakker, enz. Het is echter mogelijk dat iemand naar de rechter stapt om de gekozen handeling aan te vechten. Een rechter moet dan een oordeel vellen of de gekozen handeling ‘goed of slecht’ is. De moeilijkheid bestaat er in dat er geen principieel juiste oplossing bestond, want de wet liet immers een keuze. Tegelijk willen we niet dat een handeling plaatsvindt in een juridisch vacuüm. Hoe gaan rechters om met dit spanningsveld tussen toezicht en autonomie? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. Het onderzoek spitst zich toe op het bestuursrecht en het vennootschapsrecht en vergelijkt de oplossingen in Nederland, België, en de Verenigde Staten.

Verwachte einddatum: November 2023

Rijksuniversiteit Groningen

Yuliia V. Khyzhniak 

Faculteit: University of Groningen, Faculty of Law, Department of Transboundary Legal Studies
Begeleiders: Prof. Pauline Westerman, Dr. Marielle Matthee, Dr. Aikaterini Tsampi
(Voorlopige) titel onderzoek: The European Court of Human Rights and the Shadow of the Past: A Literary Approach to the Court’s Jurisprudence
Samenvatting (EN): To understand the logic of the development of the ECtHR jurisprudence, it is essential to discover how judges treat texts of judges-predecessors. This issue is especially significant when judges’ judicial opinions deviate from the previous case-law of the Court. Some of such judicial opinions contain textual passages which treat the prior judgments in a manner that cannot be explained only in legal terms. This research will address this issue from a literary perspective tracing the rhetorical tools that judges use to deal with the past in order to develop the jurisprudence of the Court in the most coherent manner.
Verwachte einddatum onderzoek: April-May 2022

Max de Vries

Faculteit: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Transboundary Legal Studies

Begeleiders: prof.mr.dr. A.R. Mackor, prof.dr. G. Meynen & dr. J. Bijlsma

(Voorlopige) titel: Een rechtmatige, rechtvaardige en wetenschappelijk verantwoorde vaststelling van het gevaar in het Nederlandse strafrecht

Samenvatting: In westerse landen, waaronder Nederland, staat het strafrecht steeds vaker preventieve vrijheidsbeneming en -beperking toe om recidive te voorkomen. Het opleggen en het verlengen van preventieve vrijheidsbeneming en -beperking aan recidivegevaarlijke justitiabelen vereist doorgaans dat de rechter vaststelt dat aan een wettelijk gevaarscriterium is voldaan. Dit werpt de vragen op wat in het Nederlandse strafrecht onder het gevaar wordt verstaan, en vervolgens hoe de rechter op een rechtmatige, rechtvaardige en wetenschappelijk verantwoorde manier het gevaar kan vaststellen. Deze vragen worden in dit promotieproject onderzocht.

Verwachte einddatum: 1 oktober 2025

 

Universiteit Tilburg

Miguel Rodriguez Vidosa

Faculty: Tilburg Law School

Supervisors: Prof. Nikolas Rajkovic and Prof. Hans Lindahl

(Preliminary) title of research: A Spatial Oddity: What Can International Law Learn from Informal Bounding Practices?

Summary: My research analyses the law of informal bounding practices in Israel/Palestine and the Morocco–Spain borders. It asks how states actively exploit informal boundaries to escape legal accountability and what structural limitations international law faces in contexts that go beyond state borders. Indeed, international legal scholarship has been overwhelmingly concerned with formal boundaries – territorial state borders – while largely ignoring other bounding practices that do not fit this rigid spatial configuration. I argue that international law and its structural dependence on formal boundaries are contingent on a historical relationship of power and space. As such, my central research question explores how a critical assessment of the spatiality of international law could help us understand contemporary bounding practices and their growing importance in global political processes.

Expected end date : September 2026

Ximena Arenas

Supervisors: Professors Hans Lindahl, Han Somsen and Juan Felipe García.

Working title of PhD project: “Who Are We? Explorations into the Recognition of the Atrato River Basin as a Subject of Rights.”

The project is focused on the judgement adopted by the Constitutional Court of Colombia that recognized the Atrato River Basin as a subject of rights. Specifically, the research interrogates the legal instruments cited in said judgement, in order to shed light on the process through which the legal order of the Colombian State evolved as to result in the legal recognition of this ‘atypical’ subject. In doing so, it traces the notion of the “we” at the heart of these instruments, characterizing its transformation up to the formulation of the Atrato’s subjectivity within a so-called BioCultural Rights paradigm. Although the core of the research is focused on the micro-cosmos of the Atrato’s judgement and the instruments cited in its substantiation, secondarily, the last chapter attempts to analyze how the study of such micro-cosmos may contribute to the study of contemporary legal orders more generally.

Universiteit Leiden

C.G. (Reina) Brouwer

Faculteit en universiteit: Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Faculteit Rechten
Begeleider: Prof. Dr. P. B. Cliteur
(voorlopige) titel onderzoek: The Power of Tragedy and the Tragedy of Power
Samenvatting: Dit proefschrift tracht de kernboodschap van de Shakespeareaanse tragedie te ontrafelen voor zover deze belangrijk is voor de ontwikkeling van het denken over recht.
Onderzoeksvragen:
–           Welke cruciale kenmerken maken van een tragedie een Shakespeareaanse tragedie.
–           Waarom is deze Shakespeareaanse tragedie belangrijk voor het (denken over) recht.
Hypotheses:
– Shakespeare is architect en drager van een tragi-filosofisch denksysteem dat grote invloed heeft gehad en nog steeds heeft op het rechtsdenken.
– Zijn interpretatie van tragedie is pre-ethisch en geeft de grenzen aan van menselijke (im)perfectie. Hij definieert de empirische velden waarin de ontwikkeling van ethicaliteit kan plaatsvinden.
– De wijze waarop hij het geweldparadigma in tragedie heeft geschilderd heeft tot op de dag van vandaag invloed op het ontwikkelen van ethicaliteit in het recht.
Verwachte einddatum: Nader te bepalen

Erwin Dijkstra

Faculteit: Afdeling MetaJuridica, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider(s): prof. mr. P.B. Cliteur & mr. dr. A.J. Kwak
(voorlopige) titel onderzoek: Een dialectiek van de hoop: over aannames, technocratie en de stille dood van de controverse Korte samenvatting (~100 woorden): Fundamentele rechten zijn geen rustig bezit. Men kan zowel politieke als sociale rechten keurig vastleggen in verdragen en de grondwet, maar dit garandeert nog niet dat burgers ze genieten in het leven van alledag. Dit maatschappelijk functioneren wordt namelijk bepaald door de voortdurend wisselende interactie van wetgeving en beleid met de sociale werkelijkheid. Deze veranderlijkheid noopt tot een kritische houding ten opzichte van de aannames in zowel de regelgeving als de maatschappij. Mijn onderzoek richt zich op de invloedrijke aannames van de technocratie –‘apolitiek’ bestuur op basis van de veronderstelde noodzaak – en de wijze waarop deze het betekenisvolle genot van fundamentele rechten beïnvloeden.
Verwachte einddatum onderzoek: Augustus 2022

Mirjam Heldman

Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: Paul Cliteur (Promotor) en Elham Manea (Copromotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Legal Pluralism from a Gender Perspective: A  Study on the Integration of Islamic Law in Germany
Korte samenvatting (EN): The political significance of the integration religious minorities is a hotly debated issue. How are women affected when a state applies more than one legal system? This study focuses on legal pluralism, the integration of different legal systems within one state, a phenomenon observable in our modern multicultural states. First, it introduces legal pluralism as a theory together with its key thinkers, which brings varying aspects of legal pluralism into the discourse and contrasts them with legal centralism at the opposite end of the spectrum. Secondly, it employs qualitative research methods to analyse normative claims through open end in-depth interviews with Turkish Muslim women and men in Germany. Qualitative, open end interviews will aim to identify how Islamic law might be applied in Germany and how this is experienced by Turkish Muslim women. In the course of this research, I will arrange purposive expert sampling with community leaders and heads of their organisations/ foundations as well as with religious leaders.  The key question that will be addressed is whether greater introduction of various legal systems within one state contributes to possible gender discrimination.
Verwacht einddatum: 2021

Jan Storm

Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider: P.B. Cliteur
(voorlopige) titel onderzoek: samen soeverein
Samenvatting: De Grondwet van 1814 bracht Nederland een minderheids-bestuurssysteem; en maakte dat onaantastbaar. Geleidelijk slopen politieke partijen binnen en werden oppermachtig. Partij-regenten bepalen nu de agenda en nemen alle beslissingen; gewone burgers mogen alleen om de paar jaar uit een aangeboden assortiment politieke partijen er één kiezen. De vertegenwoordigende democratie luistert intussen wèl naar carrière-motieven en lobby’s. Het is een systeem voor en door regenten. Door de tweedeling kreeg het land niet het beleid dat de burgers zich zouden wensen. Zij haakten af en werden calculerend. En dit terwijl statistieken tonen dat burgerzeggenschap leidt tot meer doelmatigheid, een betere belastingmoraal en minder schulden. Burgerzeggenschap is wat we nodig hebben.
Verwachte einddatum onderzoek: medio 2018

Universiteit Utrecht

Jim Waasdorp

Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Begeleiders: prof. E. Mak (UU) en mr. dr. J.C. de Wit (EUR)
(voorlopige) titel onderzoek: Rechtsvinding door de bestuursrechter in het medisch bestuursrecht. Over rechterlijk beslissen in onzekerheid.
Korte samenvatting: In het medisch bestuursrecht is de gezondheidstoestand van de belanghebbende bepalend voor de uitkomst van de bestuursrechtelijke procedure. De bestuursrechter kan die gezondheidstoestand wegens het ontbreken van de noodzakelijke medische deskundigheid niet zelf beoordelen. Toch moet hij of zij een beslissing nemen. In dit onderzoek focus ik mij op het proces van rechtsvinding door de bestuursrechter in het medisch bestuursrecht. Ik combineer een rechtstheoretische invalshoek met een analyse van de in de cognitieve psychologie ontwikkelde beslismodellen en heuristieken.
Verwachte einddatum: Januari 2020

Rebecca Zeilstra

Faculteit: Recht, Bestuur, Economie en Organisatie (Universiteit Utrecht)

Begeleiders: Prof. Elaine Mak, Prof. Jerfi Uzman, en Dr. Lukas van den Berge

Voorlopige titel onderzoek (EN): Nudging and the Rule of Law

Samenvatting (EN): Nudging is the intentional altering of environmental circumstances by the government to influence people’s choice in a predictable way, without using force or significant financial incentives. An example is that people are psychologically stimulated to stop smoking by presenting pictures of illnesses on cigarette packages. A concern raised by ethicists is that nudging will negatively impact autonomy: it will become harder for individuals to make relatively independent and autonomous decisions when nudges affect their reflective psychological process. Legal scholars have not yet paid much attention to this discussion. This is surprising because autonomy is recognized as a core value in contemporary theory on the rule of law. This research project investigates how to evaluate the impact of nudging on the rule of law, considering that under the rule of law autonomy is a core value.

Universiteit van Amsterdam

Eva Vermeulen

Faculteit:  Amsterdam Centre for Transformative private law (Universiteit van Amsterdam)
Begeleiders: Prof. Dr. A.F. Salomons, Prof. Dr. R.J.G. Claassen en DR. N.J. de Boer

(Voorlopige) titel onderzoek:  The distribution of basic property rights
Samenvatting:  A basic right is a right that is deemed so important and indispensable that every human should be entitled to it.  Since the 19th century, the right to property was acknowledged as being a such a right in numerous constitutions and human rights documents around the world.  In most of these treaties and constitutions, the basic right to property protects the right to property ex-post, safeguarding property owners against arbitrary state intervention. This means that the provision protects already acquired property entitlements to a high degree, but it does not do more than that: non-owners fall outside its scope. One might wonder whether such a basic property right can be justified: most political-philosophical theories aimed at justifying a right to property formulate (heavy) constraints on property’s unhindered protection, based on equality, liberty or community considerations. This PhD thesis aims to explore the possibilities of legally embedding such distributive considerations in basic property norms. 
By focusing on the divergences between political-philosophical theories of distributive justice and the basic property norms of Europe, the United States and South-Africa, this thesis explores different ways in which basic rights to property can be made more considerate of these demands of distributive justice.

Verwachte einddatum onderzoek: 01-3-2023

Vrije Universiteit Brussel

Maarten Colette

Faculty Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider: prof. dr. Paul De Hert
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Reconceptualising freedom and citizenship: Contextual responses towards its history, meaning and significance
Samenvatting (EN): This project aims at recalibrating normative ideas regarding freedom and citizenship. Notwithstanding recent reappraisal of these themes, they have not been treated with sufficient accuracy. Since the second half of the twentieth century two basic positions have been taken up with respect to both concepts – liberalism (freedom as sphere of non-interference) and republicanism (freedom as intrinsically valuable concept). Moreover, in recent years a ‘third conception’ of liberty came to the fore: freedom as non-domination. Quentin Skinner has labeled this view neo-Roman. This project will reassess all these views by way of legal-historical and discourse-analytical approaches. The culmination point will be the works of Jean-Jacques Rousseau. Rousseau updated classical views on freedom, which were combined communitarian and individual, to bring them in line with societal circumstances of his time. Rousseau’s ideas will be confronted with the historical development of concepts that were neglected by such modernist authors as Hobbes and Locke and which date back to classical times (libertas, civitas). Rousseau’s thinking is particularly important for re-valuing freedom and citizenship today, since he blended forgotten strands of thought with Enlightenment views that still mark the foundations of present-day society.
Verwachte einddatum: September 2020

Open Universiteit

Nathalie Schnabl

Open Universiteit, Faculteit Rechtswetenschappen

Begeleiders: Prof. Dr. Mr. R Janse & Prof. Dr. C. Zoethout

Voorlopige titel onderzoek: The social dimension of the rule of law; inequalities and access to the rule of law.

Samenvatting:

This research addresses the question of whether the rule of law has a social dimension and to what extent the social dimension of the rule of law is acknowledged in academic debate and legal practice. Is access to the rule of law recognized as part of the rule of law? In addition, by using the distinction between cultural, social and economic capitals – as formulated by Pierre Bourdieu – an analytical framework is established that can be used to assess what resources individuals need to access the rule of law. Are these three capitals (and possibly the lack thereof) taken into consideration while making legal and political decisions?

Verwachte einddatum: juli 2023

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.