Het bestuur

Het bestuur van de vereniging voor wijsbegeerte bestaat sinds  juni 2017 uit de volgende personen:

Hans Lindahl (UvT, voorzitter)
Luigi Corrias (VU, secretaris)
Margreet Luth-Morgan (EUR, penningmeester)
Antonia Waltermann (UM, webmaster)
Elaine Mak (UU)
Anne Ruth Mackor (RUG)
Ronald Tinnevelt (RU)

 

Hans Lindahl – Voorzitter
Hans Lindahl is als hoogleraar rechtsfilosofie verbonden aan Tilburg University. Hij is meester in de rechten (Universidad Javeriana, Colombia). Daarnaast heeft hij een MA in de wijsbegeerte (Javeriana) en een PhD in de wijsbegeerte (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven). Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op thema’s verbonden met globaliseringsprocessen, zoals het rechtsbegrip in een mondiale context; een grenspolitiek die een alternatief kan bieden voor cosmopolitanisme en communitarisme; transformaties van juridisch gezag en politieke representatie; collectieve identiteit en verschil. Bij het navorsen van deze thema’s zoekt Lindahl inspiratie bij de (post-)fenomenologie en theorieën van collectief handelen van analytische snit op een manier die aansluiting vindt bij positief recht in zijn concreetheid. Lindahl is voorts research fellow van het Stellenbosch Institute of Advanced Study in Zuid-Afrika.
Overzicht van publicaties

Luigi Corrias – Secretaris
Luigi Corrias studeerde Internationaal en Europees Recht en Wijsbegeerte van het Juridisch Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2003 en 2008 deed hij daar promotieonderzoek en verzorgde hij onderwijs. In 2008-2009 werkte hij bij de opleiding Europese Studies van de UvA. Sinds september 2009 is hij als UD rechtsfilosofie verbonden aan de VU. In 2011 werd zijn proefschrift The Passivity of Law: Competence and Constitution in The European Body Politic bekroond met de eerste VWR dissertatieprijs. Momenteel houdt hij zich bezig met constitutionalisme en democratie (met name in de context van de EU) en met de grenzen van mensheid en menselijkheid (met name in de context van het internationaal (straf)recht). Hij is lid van de redactie van NJLP.
Overzicht van publicaties

Margreet Luth-Morgan – Penningmeester
Margreet Luth-Morgan is universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Zij promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Oxford op een rechtsfilosofisch onderzoek naar de emoties van de dader in het strafrecht. Haar huidig onderzoek richt zich op (beroeps)ethiek en het belang van emoties. Ook in het onderwijs probeert zij meer invulling te geven binnen de Rechtsgeleerdheid.
Overzicht van publicaties

Antonia Waltermann – Webmaster
Antonia Waltermann is als universitair docent verbonden aan het departement Grondslagen en Methoden van het Recht van de Universiteit Maastricht. Tussen 2012 en 2015 werkte zij als docent in de capgroep Constitutioneel Recht. Zij promoveerde april 2016 op het proefschrift Sovereignities, een conceptuele analyse en rationele reconstructie van het soevereiniteitsbegrip. Haar onderzoeksinteresses betreffen de theoretische vraagstukken van publiekrecht, en vragen over de epistemologische grondslagen van het recht. Haar huidige onderzoek omtrent de natuur van rechtssystemen. Zij leidt sinds 2013 de Maastricht Law and Philosophy Platform (MLP²).
Overzicht van publicaties

Elaine Mak
Elaine Mak is hoogleraar Encyclopedie en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek verbindt zij een rechtstheoretisch perspectief met rechtsvergelijkend staatsrechtelijk onderzoek en empirische analyse. Het centrale aandachtspunt in haar onderzoek is het functioneren van de rechtsstatelijke instituties (wetgever, uitvoerende macht, en in het bijzonder de rechterlijke macht) in moderne rechtsstaten in een veranderende juridische context. Zij heeft onder meer onderzoek verricht naar de invloed van globalisering op rechtspraak (NWO Veni, 2008-2011), uitmondend in de monografie Judicial Decision-Making in a Globalised World (Hart Publishing 2013). Momenteel leidt zij een vijfjarig onderzoek naar de ontwikkeling van rechtspraakculturen binnen de Europese Unie (NWO Vidi, 2016-2021).
Overzicht van publicaties
Persoonlijke website

Anne Ruth Mackor
Anne Ruth Mackor is als hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij studeerde rechten in Leiden en wijsbegeerte in Leiden en Groningen en promoveerde in Groningen. Van 2004-2014 was zij tevens als bijzonder hoogleraar professionele ethiek verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RuG.
Zij is behalve hoogleraar professie-ethiek onder andere lid Regionale Toetsingscommissie Euthanasie regio Groningen, Friesland, Drenthe en BES eilanden en lid van de begeleidingscommissie herziening Code of Practice van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie; lid van de begeleidingscommissie professionele standaarden strafrecht rechtspraak en extern adviseur voor de herziening van de Gedragscode voor vervolgingsambtenaren, Rechterlijke Macht, staande magistratuur, Suriname.
Zij heeft vooral onderzoek gedaan op het terrein van de professie-ethiek, de wetenschapsfilosofie (de aard van de rechtswetenschap) en de strafrechtfilosofie (toerekeningsvatbaarheid, vrije wil, waarheid en bewijzen in het strafrecht). Een van haar onderzoeksprojecten betreft de analyse en verbetering van modellen van rationeel bewijzen in het strafrecht.
Overzicht van publicaties

Ronald Tinnevelt
Ronald Tinnevelt is als universitair hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij studeerde Wijsbegeerte en Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen en promoveerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven op een proefschrift over de relatie tussen recht en democratie. In het verleden was hij verbonden aan onder andere Harvard University en Stanford University in de Verenigde Staten.
Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, voorzitter van de Wetenschapscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voorzitter van de Ethische Commissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Managementwetenschappen en co-director van de Nijmegen Political Philosophy Workshop.
Hij publiceert vooral over rechtvaardigheid en democratie.
Overzicht van publicaties


Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.