Het bestuur

Het bestuur van de vereniging voor wijsbegeerte bestaat sinds  juni 2016 uit de volgende personen:

Hans Lindahl (UvT, voorzitter)
Bald de Vries (UU, secretaris)
Margreet Luth-Morgan (EUR, penningmeester)
Lisette ten Haaf (VU, webmaster)
Elaine Mak (UU)
Antonia Waltermann (UM)
Luigi Corrias (VU)

 

Hans Lindahl – Voorzitter

Hans Lindahl is als hoogleraar rechtsfilosofie verbonden aan Tilburg University. Hij is meester in de rechten (Universidad Javeriana, Colombia). Daarnaast heeft hij een MA in de wijsbegeerte (Javeriana) en een PhD in de wijsbegeerte (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven). Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op thema’s verbonden met globaliseringsprocessen, zoals het rechtsbegrip in een mondiale context; een grenspolitiek die een alternatief kan bieden voor cosmopolitanisme en communitarisme; transformaties van juridisch gezag en politieke representatie; collectieve identiteit en verschil. Bij het navorsen van deze thema’s zoekt Lindahl inspiratie bij de (post-)fenomenologie en theorieën van collectief handelen van analytische snit op een manier die aansluiting vindt bij positief recht in zijn concreetheid. Lindahl is voorts research fellow van het Stellenbosch Institute of Advanced Study in Zuid-Afrika.
Overzicht van publicaties

Bald de Vries – Secretaris

Bald de Vries is sinds 2001 verbonden als universitair docent aan het Departement rechtsgeleerdheid, Afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Op het gebied van onderzoek houd hij zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid, risicoverdeling en verantwoordelijkheid vanuit een rechtstheoretisch en sociaal theoretisch perspectief. Voorts zet hij zich in voor de inbedding van onderzoek in onderwijs en experimenteert hij met vernieuwende didactische vormen ter versterking van de academische diepgang van het juridisch onderwijs. Bald is lid van de redactie van Recht en Methode, fellow van het Center for the Humanities (Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht) en als docent verbonden aan het Utrecht Law College.
Overzicht van publicaties

Margreet Luth-Morgan – Penningmeester

Margreet Luth-Morgan is universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Zij promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Oxford op een rechtsfilosofisch onderzoek naar de emoties van de dader in het strafrecht. Haar huidig onderzoek richt zich op (beroeps)ethiek en het belang van emoties. Ook in het onderwijs probeert zij meer invulling te geven binnen de Rechtsgeleerdheid.
Overzicht van publicaties

Lisette ten Haaf – Webmaster

Lisette ten Haaf is de webredacteur van de VWR. Zij studeerde in Utrecht rechtsgeleerdheid en volgde daar het honours masterprogramma. Nu werkt ze als promovenda rechtstheorie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe het toekomstige kind en diens een plaats kan krijgen binnen het recht, waarbij onder andere thema’s worden aangestipt als het belang bij niet-bestaan en human enhancement.
Overzicht van publicaties

Elaine Mak

Elaine Mak is hoogleraar Encyclopedie en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek verbindt zij een rechtstheoretisch perspectief met rechtsvergelijkend staatsrechtelijk onderzoek en empirische analyse. Het centrale aandachtspunt in haar onderzoek is het functioneren van de rechtsstatelijke instituties (wetgever, uitvoerende macht, en in het bijzonder de rechterlijke macht) in moderne rechtsstaten in een veranderende juridische context. Zij heeft onder meer onderzoek verricht naar de invloed van globalisering op rechtspraak (NWO Veni, 2008-2011), uitmondend in de monografie Judicial Decision-Making in a Globalised World (Hart Publishing 2013). Momenteel leidt zij een vijfjarig onderzoek naar de ontwikkeling van rechtspraakculturen binnen de Europese Unie (NWO Vidi, 2016-2021).
Overzicht van publicaties
Persoonlijke website

Antonia Waltermann

Antonia Waltermann is als universitair docent verbonden aan het departement Grondslagen en Methoden van het Recht van de Universiteit Maastricht. Tussen 2012 en 2015 werkte zij als docent in de capgroep Constitutioneel Recht. Zij promoveerde april 2016 op het proefschrift Sovereignities, een conceptuele analyse en rationele reconstructie van het soevereiniteitsbegrip. Haar onderzoeksinteresses betreffen de theoretische vraagstukken van publiekrecht, en vragen over de epistemologische grondslagen van het recht. Haar huidige onderzoek omtrent de natuur van rechtssystemen. Zij leidt sinds 2013 de Maastricht Law and Philosophy Platform (MLP²).
Overzicht van publicaties

Luigi Corrias

Luigi Corrias studeerde Internationaal en Europees Recht en Wijsbegeerte van het Juridisch Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2003 en 2008 deed hij daar promotieonderzoek en verzorgde hij onderwijs. In 2008-2009 werkte hij bij de opleiding Europese Studies van de UvA. Sinds september 2009 is hij als UD rechtsfilosofie verbonden aan de VU. In 2011 werd zijn proefschrift The Passivity of Law: Competence and Constitution in The European Body Politic bekroond met de eerste VWR dissertatieprijs. Momenteel houdt hij zich bezig met constitutionalisme en democratie (met name in de context van de EU) en met de grenzen van mensheid en menselijkheid (met name in de context van het internationaal (straf)recht). Hij is lid van de redactie van NJLP.
Overzicht van publicaties


Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.