Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht bestaat sinds juni 2020 uit de volgende personen:

Ronald Tinnevelt (RU, voorzitter)

Luigi Corrias (VU, secretaris)

Bastiaan Rijpkema (UL)

Eric Boot (UvA, webmaster)

Renetta Bos (UU)

Litska Strikwerda (OU)

Thomas Riesthuis (UU, penningmeester)

Ronald Tinnevelt – Voorzitter

Ronald Tinnevelt is als hoogleraar rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Hij verricht onderzoek naar de weerbaarheid van de rechtsstaat, politieke partijen en de idee van mondiale rechtvaardigheid. Momenteel bereidt hij met L. Corrias (VU) een bundel voor met als titel ‘European Ways of Life’ (Edgar Elgar 2023). Recent redigeerde hij samen met R. Schlössels en J. Sillen het boek ‘Naar een weerbare rechtsstaat’ (Kluwer, 2022) en met Frank van den Heuvel de bundel ‘Polarisatie en perspectief’ (Eburon, 2022).

Overzicht van publicaties

Luigi Corrias – Secretaris

Luigi Corrias studeerde Internationaal en Europees Recht (LL.M, 2002) en Wijsbegeerte van het juridisch wetenschapsgebied (Ma, cum laude, 2004) en promoveerde in de Filosofie (2010) aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel is hij Universitair Docent Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Luigi werkt voornamelijk op het gebied van de filosofie van transnationaal recht. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in filosofische vraagstukken op het gebied van internationaal strafrecht, Europese integratie en constitutionele theorie. Hij is de auteur van The Passivity of Law: Competence and Constitution in the European Court of Justice (Springer, 2011), waarvoor hij de VWR dissertatieprijs ontving voor het beste proefschrift in de rechtsfilosofie in Nederland en België in 2009-10. Momenteel werkt hij aan een monografie over menselijkheid en ontmenselijking in het internationaal strafrecht. Voor dit onderzoek ontving hij in 2019-2020 een fellowship van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW).

Overzicht van publicaties

Bastiaan Rijpkema – Algemeen bestuurslid

Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en jurist. Hij is als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid (de Uytenbogaert-leerstoel, ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert) verbonden aan respectievelijk de Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen. Van zijn hand verscheen onder meer Militant Democracy: The Limits of Democratic Tolerance (Routledge, 2018), de Engelstalige editie van zijn Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie, waarop hij in 2015 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Voor Weerbare democratie ontving hij in 2016 de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar; in 2017 won hij de New Scientist Wetenschapstalent-prijs. Andere recente publicaties zijn: Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy (co-redacteur, Springer, 2018) en De strijd om de democratie (co-redacteur, Boom, 2018). Hij levert regelmatig bijdragen aan het publieke debat, onder meer in zijn column voor De Groene Amsterdammer. Rijpkema is eveneens lid van de redactie van NJLP.
Overzicht van publicaties

 

Eric Boot – Webmaster

Eric Boot is Universitair Docent Rechtsfilosofie en Beroepsethiek aan de Amsterdam Law School. In november 2015 is hij cum laude gepromoveerd in de rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn proefschrift over de filosofie van mensenrechten dat hier het resultaat van was, won zowel de Praemium Erasmianum als de tweejaarlijkse VWR Dissertatieprijs. Na zijn promotie heeft hij zijn postdoctoraal onderzoek voortgezet aan de Universiteit Leiden en de Hoover Chair (UCLouvain). Hierna was hij van 2020 tot 2022 werkzaam aan de Tilburg Law School als Universitair Docent Rechtsfilosofie. Tijdens deze periode heeft hij ‘visiting positions’ gehad aan de faculteit filosofie van de University of Pennsylvania en aan de UC Berkeley School of Law. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen in de beroepsethiek (met name met betrekking tot klokkenluiden), de filosofie van mensenrechten, het concept van ‘het algemeen belang’ en Kants praktische filosofie. Van zijn hand verschenen o.a. Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse (Springer, 2017) en The Ethics of Whistleblowing (Routledge, 2019). Zijn artikelen zijn verder gepubliceerd in tijdschriften zoals Law and Philosophy, Ratio Juris, Ethical Theory and Moral Practice en Journal of Moral Philosophy.

Overzicht van publicaties

Renetta Bos

Renetta Bos is wetenschappelijk docent Praktische Filosofie bij de Universiteit Utrecht, waar ze vakken als politieke filosofie, ethiek, toegepaste ethiek en PPE coördineert en/of doceert. Ze studeerde Rechtsgeleerdheid (LL.M) en Wijsbegeerte (MA, MA) aan verschillende universiteiten. Na haar verblijf in Jena, Duitsland (2012-2013) was zij werkzaam aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2014-2016), de Vrije Universiteit (2016-2017), de Universiteit Utrecht (2018-2020) en de Universiteit van Amsterdam (2020, 2021). Haar publicaties betreffen veelal het snijvlak van rechtsfilosofische thema’s en (juridisch) onderwijs. Op dit moment bereidt zij een proefschrift over het zedelijkheidsbegrip voor, waarbij de rechtsfilosofie van Hegel het vertrekpunt is. Verder is ze redacteur van de rubriek Filosofie en Onderwijs van het Filosofie Tijdschrift.

Overzicht van publicaties

Litska Strikwerda

Beknopte biografie volgt

Thomas Riesthuis – Penningmeester

Thomas Riesthuis (1989) is universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Hij is in 2019 gepromoveerd aan de Erasmus universiteit Rotterdam op een rechtstheoretisch proefschrift getiteld The Intertwinement of Legal Orders: A Critical Reconstruction of Theories of Jurisprudence. In zijn onderzoek is hij geïnteresseerd in (globaal) rechtspluralisme, de Europeanisering van het recht en de methodologie van de rechtsfilosofie. In zijn meest recente onderzoek verkent hij op basis van empirische methoden de percepties en ervaringen van Nederlandse rechters over rechtsvinding om te evalueren of deze percepties en ervaringen aansluiten bij gangbare rechtstheoretische opvattingen over de rechtsvormende taak van de rechter. Aan de Universiteit Utrecht geeft hij onderwijs in metajuridische vakken, zoals Grondslagen van recht, Perspectieven op recht en Rechtsfilosofie: legaliteit en legitimiteit van mensenrechten.

Meer informatie is te vinden op zijn UU webpagina en persoonlijke website.

 

 


Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.