Verslag overleg VWR – NJLP

by admin on februari 16, 2016

Verslag overleg VWR – NJLP

Onderwerp: notitie ‘NJLP 2015-2019’ van Roland Pierik

Aanwezig: Bart van Klink (VWR), Hans Lindahl (VWR) en Roland Pierik (NJLP)

Utrecht,  1-9-2015

Inleiding
Roland geeft ter introductie een korte toelichting op de notitie en de achtergrond ervan. Hij constateert dat het al lange tijd moeilijk is voor NJLP om voldoende kopij van goede kwaliteit te krijgen (met uitzondering van de special issues). Ook geeft hij aan dat het tijdschrift onvoldoende vindbaar is in de internationale databanken van bibliotheken. Hij is daarom voorstander van verandering van de naam (bv. in European Journal for Legal Philosophy) en uitbreiding van de redactie met vooraanstaande rechtsfilosofen van buiten Nederland. Ook stelt hij voor te onderzoeken of het tijdschrift door een grotere internationale uitgever uitgegeven kan worden (bv. Springer of Hart). Voor een nadere uiteenzetting van het plan, zie verder zijn notitie.

Reactie
In hun reactie op het plan geven Hans en Bart aan dat ze begrip hebben voor het probleem van de redactie om voldoende goede kopij te krijgen. Ook zien zij de logica van deze stap, gegeven de eerdere ontwikkeling van het tijdschrift richting internationalisering. Het is in hun ogen evenwel een mogelijke, maar niet noodzakelijke stap, waarbij goed naar de voor- en nadelen gekeken moet worden. Hans en Bart geven aan dat zij het plan primair vanuit de doelen van de vereniging bekijken, zoals vastgelegd in het Statuut. Het gaat er voor hen om te beoordelen of het voorstel past binnen de algemene doelstelling van (i) het bevorderen van de discussie op het terrein van de rechtsfilosofie in brede zin op het Nederlands taalgebied en (ii) het aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap presenteren van de Nederlandse rechtsfilosofie. Het uitbrengen van een goed tijdschrift is voor de vereniging geen doel in zichzelf, maar een middel om de rechtsfilosofische discussie onder geïnteresseerde vakgenoten (zowel binnen de rechtswetenschap als de rechtspraktijk) te bevorderen en het onderzoek van Nederlandse rechtsfilosofen te verspreiden.

Uitgaande van deze algemene doelstelling stellen Hans en Bart de volgende vragen bij het plan:

1)      In hoeverre past de nieuwe naamgeving, waar de verwijzing naar het Nederlands taalgebied ontbreekt, bij de doelstelling van de vereniging om discussie op ons taalgebied te stimuleren?

2)      Kan worden gegarandeerd dat de redactie, wanneer het tijdschrift wordt uitgebracht door een grote internationale uitgever, voldoende zeggenschap houdt over (i) de inhoud van de nummers en (ii) de samenstelling van de redactie? Een grote commerciële uitgever zal waarschijnlijk gaan sturen op basis van het aantal downloads. De vraag is dan met name of de special issues, zoals we die nu kennen, waarbij een gezaghebbende rechtsfilosoof uit het buitenland een paper presenteert waarop (vooral) vakgenoten uit het Nederlands taalgebied reageren, behouden kunnen blijven.

3)      Is het plan verenigbaar met de subsidie die NWO heeft verstrekt aan NJLP voor het aanbieden van het tijdschrift via open access aan de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap? Een grote internationale uitgever zal, gegeven haar commerciële belangen, niet geneigd zijn artikelen via open access aan te bieden.

4)      Blijft het tijdschrift voldoende toegankelijk voor mensen uit de rechtspraktijk, die in rechtsfilosofie zijn geïnteresseerd?

5)      Kan het plan op voldoende draagvlak rekenen in de vereniging?

Vervolg
Bart stelt dat hij het komend jaar wil gebruiken om het plan te evalueren, de voor- en nadelen ervan nader te onderzoeken en de leden van de vereniging te raadplegen. Het plan zal eerst in het VWR-bestuur worden besproken, vervolgens zullen collega’s Rechtsfilosofie worden gepolst en zal NWO worden benaderd. Tot slot zal het plan bij de Algemene ledenvergadering in juni 2016 aan de leden worden voorgelegd, waarbij zij kunnen aangeven wat zij als de beste koers van het tijdschrift zien. Van de NJLP-redactie wordt verwacht dat zij geen verdere acties ondernemen ter uitvoering van het plan, totdat de VWR-leden zich erover hebben uitgesproken.

BvK, 3-9-2015.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: