Alternatief voorstel NJLP van enkele leden VWR-bestuur

by admin on februari 29, 2016

Naar aanleiding van de ingelaste ALV hebben we vanuit het bestuur verder nagedacht over een alternatieve koers voor het tijdschrift. De redactie van NJLP stelt terecht dat er een oplossing moet komen voor het structurele gebrek aan (goede) kopij. Tegelijk moet echter worden geconstateerd dat er voor de verdergaande internationalisering, zoals voorgesteld door de redactie, vooralsnog weinig draagvlak blijkt te zijn onder de leden van de vereniging.  Veel leden geven aan dat zij liever zien dat de band van de vereniging met zowel de rechtsfilosofie als de rechtswetenschap en rechtspraktijk in het Nederlandse taalgebied wordt versterkt. Het tijdschrift zou daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarom stelt het bestuur een alternatief stappenplan voor, waarin suggesties van verschillende leden zijn verwerkt. Het voorstel is om dit stappenplan, naast het voorstel van de redactie, in stemming te brengen tijdens de eerstvolgende ALV. Het doel van het stappenplan is tweeledig: (i) de beide publieken te bedienen waarop de VWR zich richt: de professionele rechtsfilosofen en -theoretici alsmede de academische en praktijkjuristen; en (ii) het kopijprobleem waarmee het tijdschrift thans worstelt, het hoofd te bieden.

1. Om deze beide doelstellingen te bereiken, wordt voorgesteld om in eerste instantie het tijdschrift tot één uitgebreid nummer per jaar te beperken, waarbij beurtelings een Nederlandstalig nummer over een maatschappelijk thema en een Engelstalig nummer met een hoog aangeschreven internationale rechtsfilosoof en een aantal Nederlandse of Vlaamse referenten wordt uitgebracht.

2. Het Nederlandstalige themanummer bevat stukken van praktijkjuristen, positiefrechtelijk georiënteerde rechtswetenschappers en rechtsfilosofen/theoretici. Het onderwerp, ontleend aan de maatschappelijke actualiteit, kan worden vastgesteld op basis van een call voor thema’s aan de verschillende onderzoeksgroepen rechtsfilosofie in Nederland en Vlaanderen. Tijdens de Voorjaarsvergadering worden de verschillende bijdragen gepresenteerd en bediscussieerd. Aan de redactie wordt per thema zo nodig een gastredacteur toegevoegd die bijzondere expertise bezit op het terrein van het thema.

3. De Engelstalige special issue wordt vormgegeven op de inmiddels gebruikelijke manier. De spreker en de referenten worden door het bestuur van de VWR in overleg met de redactie van het tijdschrift gekozen. Tijdens de Voorjaarsvergadering wordt de key note gepresenteerd en door de referenten en leden van de vereniging van commentaar voorzien. De redactie bestaat uit leden van zowel het VWR-bestuur als de redactie van NJLP en kan evt. worden uitgebreid met een gastredacteur met bijzondere expertise op het terrein van de key note. De redactie zorgt voor de organisatie van de bijeenkomst.

4. Het jaarlijkse nummer van het tijdschrift mag ook één of twee artikelen bevatten die de gebruikelijke double blind peer review-procedure succesvol hebben doorstaan. Hierbij kan worden gedacht aan bijdragen op het terrein van de rechtsfilosofie en de rechtstheorie, de politieke filosofie en de methodologie van het recht. Ook recensies of reviews van recent verschenen publicaties op deze terreinen zijn welkom.

5. Op incidentele basis, wanneer blijkt dat er voldoende kopij is van losse artikelen van voldoende academische kwaliteit (in het Nederlands en/of het Engels), kan in een jaar een tweede nummer worden uitgegeven.

6. Ook bestaat de mogelijkheid dat de redactie – bijvoorbeeld eens in de twee jaar, zoals in het recente verleden ook is gebeurd – met eigen middelen een conferentie organiseert en op basis daarvan een special isssue of themanummer uitbrengt.

7. De redactie kan beslissen om over te stappen naar een vast tweede nummer per jaar, wanneer blijkt dat er op structurele basis voldoende kopij van hoge kwaliteit wordt ingediend voor zo’n tweede nummer.

8. Tot nader order behoudt het tijdschrift zijn huidige benaming: Netherlands Journal of Legal Philosophy. Ook blijft het toegankelijk via open access en blijft Boom de uitgever van het tijdschrift.

9. Na tweeënhalf jaar wordt het voorgestelde stappenplan geëvalueerd door de redactie en het bestuur. De leden beslissen tijdens de ALV over drie jaar of deze pilot wordt voortgezet dan wel bijgesteld moet worden.

Bart van Klink, Bald de Vries en Hans Lindahl

N.B. Dit voorstel is ingediend door enkele leden van het bestuur, maar niet namens het bestuur. Het is bedoeld als bijdrage tot de discussie en alle commentaar is dan ook welkom.

.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mireille Hildebrandt maart 5, 2016 om 13:52

Ik zou denken dat twee nummers per jaar meer continuïteit biedt en minder separatistisch werkt t.a.v. wat welhaast een nieuwe taalgrens mag heten. Ik zou het voorstel daarom als volgt willen ‘tweaken’:

Zoals nu al het geval: jaarlijks 1 Engelstalig special issue, alternerend verzorgd door de redactie van NJLP en door het bestuur van de VWR. Eventueel kan het ene jaar een Nederlandstalig, meer op de rechts- en wetgevingspraktijk georiënteerd nummer verschijnen, voortkomend uit een voorjaarsvergadering en het andere jaar een Engelstalig nummer, voortkomend uit een tweejaarlijks te organiseren internationale conferentie. Ik zou in het kader van de internationalisering een Frans- of Duitstalig nummer overigens niet willen uitsluiten.

Anders dan nu het geval is: daarnaast geen 2 reguliere nummers (zoals nu) maar 1 regulier nummer, waarin zowel Engelstalige als Nederlandstalige artikelen na dubbel blinde peer review kunnen worden geplaatst (evenals een Opinie en boek recensies). Uiteraard zijn ook hier Frans- en Duitstalige artikelen welkom, maar laten we ons niet rijk rekenen.

De redactie hoeft dan geen artikelen te werven voor 2 reguliere nummers maar slechts voor 1, dat zou – vanuit mijn ervaring als ex-hoofdredacteur – goed moeten lukken. Omdat alle nummers direct in open access beschikbaar zijn kunnen anderstaligen zich eenvoudig beperken tot de artikelen van hun keuze, terwijl de Nederlandse lezers van het hardcopy tijdschrift een rijke bron van relevante artikelen ontvangen.

Het lijkt me bovendien belangrijk om de redactie uit te breiden met theoretisch georiënteerde juristen, om de band met de rechtspraktijk nieuw leven in te blazen. Dat staat internationalisering niet in de weg, want ook de Nederlandse rechtspraktijk heeft een steeds belangrijker internationale dimensie. Een tijdschrift dat rechtstheorie, rechtspraktijk en het internationale debat samen kan brengen met meer rechtsfilosofisch, rechtshistorisch en politiek filosofisch werk sluit volgens mij goed aan bij de doelstellingen van de VWR.

Beantwoorden

Leave a Comment

Previous post:

Next post: